Polgári védelmi kötelezettség


A polgári védelmi kötelezettség a honvédelmi kötelezettség része. A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú, magyar állampolgárokat polgári védelmi kötelezettség terheli. A polgári védelmi kötelezettség célja fegyveres összeütközés vagy annak veszélye és katasztrófahelyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásainak leküzdésére és a túlélés feltételeinek megteremtésére. A polgári védelmi kötelezettség férfiakra és a nőkre egyaránt 18 éves kortól a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig terjed ki.

A polgári védelmi kötelezettséget a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011 évi CXXVIII. törvény és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény szabályozza. A polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot foglalja magában.


A polgári védelmi szolgálat elrendelése
Az ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali teljesítésének elrendelésére a Kormány, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a megyei védelmi bizottság elnöke, a főpolgármester valamint a polgármester jogosult.


Bejelentési kötelezettség
A polgári védelmi szervezetbe beosztott állampolgár köteles a szakképzettség megszerzését, a foglalkozás gyakorlásának megkezdését, munkahelye és lakcíme megváltozását a polgármesterné bejelenteni. A bejelentést a kötelezettség alapjául szolgáló esemény, illetőleg változás napjától számított 15 napon belül kell teljesíteni.

 
Megjelenési kötelezettség
A polgári védelmi szervezet tagja határozattal polgári védelmi kiképzésre és gyakorlatra osztható be (felhívás), melynek időtartama évente nem haladhatja meg kiképzés céljából a 40, gyakorlat esetében a 72 órát. A megjelenésre kötelezett a felhívásban megjelölt helyen és időpontban köteles megjelenni. A felhívást a kiképzés vagy a gyakorlat időpontját megelőzően legalább 8 nappal korábban kézbesíteni kell. A polgármester a kiképzésen és gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben kérelemre halasztást illetve felmenést adhat. 

Polgári védelmi szolgálat
A polgári védelmi szervezet tagját polgári védelmi szolgálatra lehet kötelezni.
A kötelezett polgári védelmi szolgálat folyamatos ellátására időbeli korlátozás nélkül vehető igénybe rendkívüli állapot és szükségállapot idején. Veszélyhelyzetben (megelőző védelmi helyzetben) vagy katasztrófa esetén, illetőleg a katasztrófa megelőzése érdekében szükséges beavatkozás céljából, a polgári védelmi szervezetbe beosztott kötelezett részére ideiglenes polgári védelmi szolgálat rendelhető el, amelynek időtartama alkalmanként a 15 naptári napot nem haladhatja meg. Aki a polgári védelmi szolgálatellátására felhívást kapott, köteles az abban megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott polgári védelmi feladatot ellátni, és a kapott utasítást végrehajtani.


Adatszolgáltatási kötelezettség
Azokat a kötelezetteket, akik nem tartoznak a munkáltató, valamint a hadkiegészítő parancsnokság által átadott személyi körbe, a polgármester adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére hívhatja fel.

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a személyi adatok (családi és utónév, születési családi és utónév, nem, születési hely, idő - év, hónap, nap - anyja neve, lakóhely vagy tartózkodási hely, munkahely, szervezeti beosztásra vonatkozó adatok., valamint a mentességi okokra vonatkozó adatok.
Ugyanakkor, az adatvédelem vonatkozásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) szerint az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és a személyes adatok tekintetében az adat továbbítását az adott ügy elbírálásához szükséges célból törvény lehetővé teszi vagy az ügyfél saját személyes adat tekintetében ezt kéri. (Ha az ügyfél kéri az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia. A kérelemnek ez a része az ügyfél személyes adata tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül.)

A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének, a főpolgármesternek és a polgármesternek (továbbiakban: polgármester) ennek megfelelően a 2011. évi CXXVIII. törvény ad felhatalmazást a személyes adatok fent meghatározott körének kezelésére. E személyes adatokon kívül a polgármester a polgári védelmi feladatok tervezése és végrehajtása érdekében az adattal rendelkező szervtől vagy hatóságtól kérhet az állampolgár foglalkozására, illetőleg a szakképzettségére vonatkozó adatot, illetőleg egyéb, a szerv vagy a hatóság technikai eszközeire vonatkozó adatot. (Az adatszolgáltatást az adattal rendelkező szerv 15 napon belül köteles teljesíteni.)
A törvény meghatározza azt is, hogy a polgármester a településen lakcímmel rendelkező, polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárokról a polgári védelmi szervezetbe történő beosztás céljából a fenti személyes adatokat mely forrásból kérheti. [71. § (3)]

Az adatszolgáltatási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a valótlan adatot közlő állampolgár a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény szerint pénzbírsággal sújtható.

Százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az a polgári védelmi szolgálatra kötelezett személy, aki a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényben meghatározott bejelentési, megjelenési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.