Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2014. augusztus 05.
Megtekint:  
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2014. augusztus 05.
Megtekint:  
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2014. augusztus 05.
Megtekint:  
A katasztrófavédelem vezetői

Az igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2014. augusztus 05.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2014. augusztus 05.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Közzétéve:  2014. augusztus 05.
Letöltés:    Gazd szerv
Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2014. augusztus 05.
Megtekint:  
Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2017. március 01.
Letöltés:    Alapító okirat
Közzétéve:  2016. augusztus 05.
Letöltés:    SZMSZ
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Letöltés:    Közérdekű adat
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. augusztus 03.
Letöltés:    BKM KVI adatvédelmi szabályzat
Közzétéve:  2016. augusztus 03.
Letöltés:    OKF adatvédelmi szabályzat 2016
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2014. október 13.
Letöltés:    Tájékoztató (magyar)
Közzétéve:  2014. október 13.
Letöltés:    Tájékoztató (angol)
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve:  2017. február 14.
Letöltés:    Kirendeltségek illetékességi területe
Közzétéve:  2014. október 13.
Letöltés:    Hatosagi
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Az igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2016. december 29.
Letöltés:    Bács-Kiskun MKI nyilvántartások.
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2014. augusztus 05.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2017. január 04.
Letöltés:    Adatmegismerési igények 2016 IV. negyedév
Közzétéve:  2017. január 04.
Letöltés:    Adatmegismerési igények 2016 III. negyedév
Közzétéve:  2017. január 04.
Letöltés:    Adatmegismerési igények 2016 II. negyedév
Közzétéve:  2017. január 04.
Letöltés:    Adatmegismerési igények 2016 I. negyedév
Közzétéve:  2016. augusztus 16.
Letöltés:    adatigénylési tájékoztató
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2016. július 08.
Letöltés:    Tartalom_
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

A BACS-MKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok

A közérdekű adatok felhasználása

Az igazgatóságnál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

Az igazgatóságnál nincs ilyen szerződés.

A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A BACS-MKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok

A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

A BACS-MKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Letöltés:    Jogorvoslás
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A BÁCS-MKI-nál nincs ilyen megállapodás

Közzétételi listák
Közzétéve:  2016. augusztus 04.
Megtekint:  

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2015. január 20.

Jelenleg nincs releváns adat.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Közzétéve:  2014. augusztus 05.
Letöltés:    Statisztika
Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2016. augusztus 03.
Letöltés:    2016. évi elemi költségvetés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 03.Elemi költségvetés 2015
2016. augusztus 03.Költségvetés
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2016. augusztus 03.
Letöltés:    2015. évi beszámoló

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 03.Éves költségvetés 2014
2016. augusztus 03.Számvitali_besz
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2016. augusztus 03.
Letöltés:    2016 II. n.év mérleg

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 03.2013 IV. n.év mérleg
2016. augusztus 03.2014 I. n.év mérleg
2016. augusztus 03.2014 II. n.év mérleg
2016. augusztus 03.2014 III. n.év mérleg
2016. augusztus 03.2014 IV. n.év mérleg
2016. augusztus 03.2015 I. n.év mérleg
2016. augusztus 03.2015 II. n.év mérleg
2016. augusztus 03.2015 III. n.év mérleg
2016. augusztus 03.2015 IV. n.év mérleg
2016. augusztus 03.2016 I. n.év mérleg
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2015. február 10.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2014-4nev
Közzétéve:  2015. január 20.
Letöltés:    Foglalkoztatott
Közzétéve:  2014. augusztus 05.
Letöltés:    Foglalkoztatottak
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Közzétéve:  2015. január 20.

Jelenleg nincs releváns adat!

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2016. augusztus 02.
Megtekint:  
Koncessziók

Az igazgatóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Közzétéve:  2015. január 20.

Jelenleg nincs releváns adat!

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Közzétéve:  2015. január 20.

Jelenleg nincs releváns adat!

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közzétéve:  2015. január 20.

Jelenleg nincs releváns adat!

Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve:  2016. március 31.
Letöltés:    Közbeszerzési terv 2016
Közzétéve:  2015. december 29.
Megtekint:  
Közzétéve:  2015. április 10.
Letöltés:    Közbeszerzési terv 2015
Közzétéve:  2014. október 07.
Megtekint: