Műszaki Osztály

Műszaki Osztály

-         Az ellátási és rendszeresítési szakterületen:

×           szabályozza és ellenőrzi a Bács-Kiskun MKI és alárendelt szervei technikai eszköz- és anyagellátásával kapcsolatos feladatokat;
×           végzi a ruházati, irodaszer, tisztítószer és irodabútor ellátást,
×           részt vesz a Bács-Kiskun MKI béke és különleges jogrendi feladatainak, anyag- és eszközigényének megtervezésében, közreműködik a Bács-Kiskun MKI különleges jogrendi anyagi-technikai biztosításának kimunkálásában, a Bács-Kiskun MKI különleges jogrendi igény-bejelentési tervének összeállításában;
×           kezdeményezi a tűzoltó- és polgári védelmi technikai eszközök és anyagok rendszeresítését, valamint rendszerből való kivonását.

-         A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések területen:

×           a hatályos jogszabályokkal összhangban kiválasztott beszerzési eljárás módjának megfelelően a beszerző tevékenységet elvégzi.

-         A közbeszerzési területen:

×           a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a gazdasági igazgató-helyettes által jóváhagyott éves beszerzési tervek alapján elkészíti a Bács-Kiskun MKI, illetve helyi szerveinek közbeszerzési tervét;
×           gondoskodik a költségvetési év során esetlegesen felmerülő módosítások jóváhagyott közbeszerzési terveken történő átvezetéséről;
×           gondoskodik az éves statisztikai összegzés elkészítéséről,
×           koordinálja a közbeszerzési eljárások előkészítését;
×           gondoskodik a közbeszerzési eljárások megindításához szükséges központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről;
×           a Bács-Kiskun MKI, illetve annak helyi szervei által kezdeményezett és jóváhagyott közbeszerzési eljárások lefolytatása során együttműködik a szerződött hivatalos közbeszerzési tanácsadóval.

-         A technikai szakterületen:

×           végzi a Bács-Kiskun MKI polgári védelmi-, tűzoltó- és járműtechnikai eszközeinek beszerzését, üzemeltetését és üzemben tartását, valamint kezdeményezi rendszerből történő kivonását, selejtezését és értékesítését;
×           részt vesz a Bács-Kiskun MKI műszaki fejlesztési koncepciójának kidolgozásában, összeállítja a technikai eszközök és anyagok fejlesztési és beszerzési terveit;
×           javaslatot tesz a Bács-Kiskun MKI és alárendelt szervei, valamint az önkéntes tűzoltóságok technikai fejlesztésére;
×           szervezi az erre kötelezett polgári- és tűzvédelmi eszközök és anyagok időszaki ellenőrzését, felülvizsgálatát és hitelesítését;
×           közreműködik a tűzoltóságnál készenlétben tartott tűzvédelmi technika műszaki állapotának ellenőrzésében;
×           végzi a Bács-Kiskun MKI és szervei járműállományának nyilvántartását;
×           szabályozza, és végzi a Bács-Kiskun MKI és szervei járműállománya üzemeltetési és üzembentartási feladataival, valamint hatósági engedélyeivel, időszaki műszaki megvizsgálásával, környezetvédelmi ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, azok előkészítését és végrehajtását,
×           végzi a megkülönböztető jelzést adó készülékek felszerelésével kapcsolatos hatósági ügyintézést.

-         Az elhelyezési és ingatlangazdálkodási szakterületen:

×           végzi a Bács-Kiskun MKI használatában lévő ingatlanok vagyonkezelői tevékenységének felügyeleti szerv által meghatározott feladatait, döntésre előkészíti,  és felterjeszti az ingatlanok bérbeadásával és egyéb hasznosításával kapcsolatos szerződéseket;
×           végzi a Bács-Kiskun MKI használatában lévő ingatlanok ingatlan- és lakásgazdálkodási feladatait;
×           végzi a Bács-Kiskun MKI, illetve helyi szerveinél felmerülő beruházás, illetve beszerzés előkészítését
×           részt vesz a munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos felterjesztő tevékenységben, végzi az ügyintézési feladatokat,
×           irányítja a Bács-Kiskun MKI saját hatáskörében elvégzésre kerülő beruházásokat és felújításokat, előkészíti a szükséges szerződéseket, felügyeli, ellenőrzi, illetőleg igazolja azok teljesülését;
×           részt vesz a laktanya építési- és felújítási pályázatok javaslatainak elkészítésében;
×           végzi az energetikusi feladatokat, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat, valamint a közmű elszámolásokat;
×           részt vesz a szervezetet érintő központi beruházások és felújítások üzembe helyezési és átadás-átvételi eljárásain.