Településrendezés


A településrendezési tervekkel kapcsolatos szakvéleményezési eljárásról

A Bács- Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – mint a Bács-Kiskun megye közigazgatási területén illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság – az 1997. évi LXXVIII. Törvény 13. § (2) bekezdésének c) pontja alapján részt vesz a megyében lévő települések településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának véleményezési eljárásaiban.

Igazgatóságunk az önkormányzatok kérelmére ad ki szakvéleményt, melyben tűzvédelmi-, polgári védelmi-, iparbiztonsági- és vízügyi/vízvédelmi jogszabályok előírásainak érvényre juttatása érdekében foglal állást.

Az Étv. 8. § (2) bekezdése valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trt. Rendelet) 38. § (4) és (5) bekezdései alapján a településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell. A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült – papír vagy pdf formátumú – tervezetet véleményeztetés céljából megküldi a meghatározott államigazgatási szerveknek, továbbá azt ismerteti a partnerségi egyeztetés szabályai szerint az eljárásban érintett résztvevőkkel. A véleményezési szakaszban a véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül – a partnerek a 29/A. § szerint – adhatnak írásos véleményt az abban foglalt önkormányzati szándékokkal és a fejlesztéssel érintett területtel kapcsolatosan, melynek körében az államigazgatási szerv ismerteti a hatáskörébe tartozó kérdésekben a településre vonatkozó jogszabályon alapuló követelményeit és a koncepció tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásait, a települést érintő ágazati elhatározásokat, továbbá nyilatkozik arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni. Teljesíti adatszolgáltatási témakörben adatszolgáltatási kötelezettségét, és felhasználásra biztosítja a koncepció készítéséhez szükséges iratokat.