Tűzvizsgálat


Tűzvizsgálati eljárás lefolytatásának és a tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadásának szabályai


Alkalmazott jogszabályok

•    A módosított 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban Ket.)
•    Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről az a tűzoltóságról
•    Az 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
•    A 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
•    180/2005. (IX. 9.) Kormányrendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról
•    A 234/2011 (XI. 10.) Kormányrendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
•    A 43/2011 (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről
•    A 44/2011. (XII. 5) BM rendelet a tűzvizsgálatra vonatkozó szabályokról
•    A
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)
Ügyfél
Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.
Általános információk
A tűzoltóságok minden tudomásukra jutott tűzesettel kapcsolatban adatgyűjtésre és adatszolgáltatásra kötelezettek.
A tűzvizsgálat célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére, a mentési beavatkozási feltételek javítására, és hozzájárulnak a jogkövető magatartáshoz.
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének illetékességi (területi szerv) területén történt tűzesetek vizsgálata hivatalból történik jogszabályban meghatározott esetekben. Az ügyfél kérelmére tűzvizsgálati eljárás megindítására a jogszabály nem ad lehetőséget.
A tűzvizsgálat során vizsgálni kell:

•    a tűz keletkezésének, terjedésének körülményeit; a tűz keletkezésének helyét, idejét; a tűz keletkezéséhez vezető folyamatot; továbbá a tűzesettel kapcsolatos személyi felelősséget,
•    a tűz keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesülését, valamint
•    a tűzoltás alapvető feltételeinek meglétét.
Ügyintéző
A tűzvizsgálatot a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója által kijelölt, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező ügyintézők folytatják le.
Az ügyintézésben résztvevő feladatai
A tűzvizsgáló az eljárás megkezdése előtt az ügyfelet tájékoztatja jogairól és kötelességeiről.
Végrehajtja a jogszabályban meghatározott adatgyűjtésre vonatkozó kötelezettségét.
Elvégzi a halaszhatatlan tűzvizsgálati cselekményeket, amelyek alapvető információkkal szolgálnak az eljárás megindítására vonatkozó döntés meghozatalához, majd a jogszabályban meghatározott esetekben lefolytatja az eljárást.
Az eljárás megindításának okai
Hivatalból tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:
•    a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel,
•    a tűzeset következtében haláleset történt,
•    a tűzeset minősített riasztási fokozata III-as vagy annál magasabb volt,
•    a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója nevében és megbízásából eljáró tűzvizsgáló a halaszhatatlan tűzvizsgálati cselekmények során tudomására jutott tények alapján dönt a vonatkozó jogszabályok alapján az eljárás hivatalból történő megindításáról.
A tényállás tisztázása
A hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközeit. A tűzvizsgálat során minden esetben a helyszíni szemlét le kell folytatni. Lehetőség szerint fényképeket kell készíteni, nyilatkoztatni az ügyfelet, tanúkat meghallgatni, szakértőt kirendelni. Szükség szerint bizonyítékokat foglalhat le a tűzvizsgáló, okirat, vagy más irat (például a villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát igazoló irat) bemutatását kérheti.
Ügyintézési határidő
Az eljárás a hivatalból történő megindítás napján kezdődik. Az eljárás megindításáról az első eljárási cselekménytől elvégzésétől számított nyolc napon belül az ismert ügyfelet értesíteni kell.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 14. § (1) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 35 nap.
Az ügyintézési határidőbe nem számít be:
•    a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
•    a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
•    a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
•    a szakhatóság eljárásának időtartama,
•    az eljárás felfüggesztésének időtartama,
•    a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
•    a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
•    a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
•     a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
•    a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Döntéshozatal
A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz. A tűzvizsgálati eljárás esetében ez a tűzvizsgálati jelentés.
A tűzvizsgálati jelentés rövid, tömör formában tartalmazza a tűz keletkezésének ok-okozati összefüggései, a tűz terjedésére vonatkozó megállapítások.
A tűzvizsgálati jelentés minden az ügy során a hatóság előtt ismerté vált ügyfél számára megküldésre kerül.
Tűzeseti hatósági bizonyítvány
A hatóság az ügyfél kérelmére tény, állapot, vagy egyéb adat igazolására tűzeseti hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány kiadását a tűzeset során végzett kötelező adatgyűjtés alapozza meg.
A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja ha:
•    kiadása jogszabályba ütközik,
•    az ügyfél a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg, vagy szükségességét nem tudja valószínűsíteni, vagy valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri.
•    ha a tűzeset megtörténtének ténye a helyszín megtekintése alapján nem állapítható meg.
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésének értelmében a hatósági bizonyítvány kiállításáért 3000,- Ft illetéket kell fizetni.
A tűzeseti hatósági bizonyítvány iránti kérelem kötelező tartalmi elemei:
•    az ügyfélnek és képviselőjének:
•    a nevét,
•     lakcímét vagy székhelyét,
•    az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét
•    a tűz keletkezésének:
•   helyét    idejét
•    azt az indokot, amely miatt az ügyfél vagy képviselője a hatósági bizonyítvány kiadását kezdeményezi
•    továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget
A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon belül kell kiadni.