Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

1. A Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály általános (megelőzési, hatósági-szakhatósági, munkaszervezést egyaránt érintően) feladatai

a)      közreműködik a fegyveres és rendvédelmi szervekkel, a közszolgáltatást végző szervezetekkel, a társadalmi és karitatív szervezetekkel való együttműködési megállapodások megkötésében, a szakterületet érintően a megállapodásban foglaltakat végrehajtja;

b)      elkészíti a szervezeti egységet érintő szabályozások tervezetét;

c)      közreműködik területi és helyi szakmai tanfolyamok, továbbképzések szervezésében, megtartásában, valamint az igazgatósági rendezvények szervezésében;

d)      megszervezi a szakterület továbbképzéseit;

e)      közreműködik a katasztrófavédelmet érintő jogszabályalkotásban;

f)       kapcsolatot tart a feladatokhoz kapcsolódó szervezeti egységek hasonló jogállású vezetőivel, ügyintézőivel, részt vesz a felügyeleti és az ellenőrzési tevékenységben, a szakterületet érintő központi vagy regionális továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken;

g)      kapcsolatot tart a feladatokhoz kapcsolódó szervezeti egységek hasonló jogállású vezetőivel, ügyintézőivel;

h)      közreműködik a szakterület állományának továbbképzésében, és a Bács-Kiskun MKI rendezvényeinek szervezésében, gondoskodik az állomány tájékoztatásáról, részt vesz a szakterületet érintő központi, vagy regionális továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken;

i)       elkészíti a szakterületet érintő határidős (HJT) és egyéb eseti jelentéseket, időszaki értékeléseket, beszámolókat;

j)       elkészíti a szakterület munkatervét, a feladatok végrehajtásával kapcsolatos beszámolókat, jelentéseket, javaslatokat készít a munka javítására;

k)      közreműködik az OKF által kiadott iránymutatások, tájékoztatók alkalmazásában,

l)       az osztály teljes személyi állománya részt vesz az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer folyamatos működtetésében.

 

2. A Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály feladatai hatósági és szakhatósági, megelőzési feladatok területén

a)      felügyeleti szervként jár el a KVK-k hatósági, szakhatósági, szakvéleményezési, és szakértői tevékenysége tekintetében, átfogó-, utó-, téma-, célellenőrzések keretében vizsgálja azt;

b)      folyamatos konzultációkkal, instruktori tevékenységgel, körlevelekkel segíti az elsőfokú tűzvédelmi hatósági, szakhatósági ügyintézők szakmai tevékenységét,

c)      elkészíti a szakterületekre vonatkozó részjelentéseket, időszaki értékeléseket;

d)      elkészíti a szakterületet érintő és meghatározott szabályozások tervezetét, azokat jóváhagyásra felterjeszti;

e)      a tűzvizsgálati hatósági jogkör kivételével ellátja a Bács-Kiskun MKI jogszabályban meghatározott elsőfokú tűzvédelmi szakhatósági, hatósági, szakvéleményezési, tűzvédelmi szakértői és a tűzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggő szolgáltatás felügyeleti feladatait;

f)       az integrált hatósági struktúrának megfelelően az érintett megyei főfelügyelő iránymutatásával végez tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi hatósági, szakhatósági feladatokat;

g)      közreműködik a tűzvizsgálati eljárásokban,

h)      ellátja a Bács-Kiskun MKI jogszabályban meghatározott másodfokú tűzvédelmi hatósági, szakhatósági jogköréből adódó feladatokat a KVK-k elsőfokú tűzvédelmi hatósági ügyei tekintetében,

i)       közreműködik az eltérési engedélyezési eljárásokban, a használatba vett beépített tűzvédelmi berendezések adatszolgáltatásában;

j)       részt vesz az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretei között végzett adatszolgáltatásban (beépített tűzvédelmi berendezések, megelőzési/hatósági statisztika);

k)      javaslatot tesz tűzgyújtási tilalom elrendelésére;

l)       jelentéseket állít össze a szakterületét érintő ellenőrzésekről, a hatósági, szakhatósági tevékenységről.

 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály iparbiztonsági szakterülettel kapcsolatos feladatai:

 

3. A kritikus infrastruktúra szakterületét illetően ellátja a rotációs kikapcsolási renddel, valamint az alapvető és létfontosságú elektromos felhasználók kijelölési eljárásával kapcsolatos hatósági feladatokat;

4. A veszélyes üzemek hatósági szakterületen

a)      végzi a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, létesítmények és küszöbérték alatti üzemek katasztrófavédelmi engedélyezési és a biztonsági jelentések, elemzések és súlyos káresemény elhárítási tervek elfogadásával, időszakos felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat;

b)      minősíti a veszélyes üzemek által okozott kockázat szintjét, meghatározza a veszélyességi övezet határait, dönt a súlyos káresemény-elhárítási terv elkészítéséről, meghatározza az üzemben esetlegesen bekövetkező súlyos baleset által veszélyeztetett területet, dönt a veszélyes tevékenység korlátozásáról vagy megszüntetéséről, valamint a katasztrófavédelmi bírság alkalmazásáról, illetve az üzemeltetőt kiegészítő intézkedésekre kötelezi;

c)      ellátja a veszélyes katonai objektumok működési engedélyezési eljárásaiban a szakhatósági, valamint a veszélyességi övezet kijelölésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósággal együttműködésben vizsgálja az esetleges dominóhatásban érintett veszélyes ipari üzemeket;

d)      végzi a belső és külső védelmi tervek végrehajtásához szükséges jogszabályi feltételek meglétének ellenőrzését és minősítését, illetve ahhoz kapcsolódóan meghatározza az üzemben esetlegesen bekövetkező súlyos baleset által veszélyeztetett területet;

e)      végzi a belső védelmi terv gyakorlatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat;

f)       eleget tesz a hatósági jogkörében jogszabályban rögzített nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettségeinek;

g)      adatszolgáltatásra kötelezi a szabályozás alá nem tartozó dominóhatás miatt érintett veszélyes üzemeket;

h)      lebonyolítja az üzemek katasztrófavédelmi hozzájárulásának megállapítására és beszedésére indított hatósági eljárásokat, illetve végzi a Kat tv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemek által foganatosított – hozzájárulás visszatérítését megalapozó – műszaki intézkedések hatósági minősítését és ellátja a katasztrófavédelmi bírság, valamint az igazgatásszolgáltatási díjfizetési kötelezettséggel kapcsolatos hatósági és ellenőrzési feladatokat;

i)       véleményezi a veszélyességi övezet határain belül történő út-, vasúthálózat és közműfejlesztési, valamint más beruházási és fejlesztési terveket;

j)       figyelemmel kíséri a veszélyes üzemek által veszélyeztetett települések településrendezési és településfejlesztési terveit, kezdeményezi a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek környezetében az építési, létesítési szabályozások megalkotását;

k)      hatósági ellenőrzési ütemterv szerint szervezi és végzi a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek üzemeltetőinek jogszabályban meghatározott időközönkénti ellenőrzéseit, felügyeli a településrendezési tervezéshez kapcsolódó intézkedések megvalósulását;

l)       irányítja és felügyeli a társhatóságokkal és az önkormányzatokkal közös iparbiztonsági hatósági ellenőrzések előkészítését, lebonyolítását és az eredmények értékelését;

m)     szakterületén közreműködik a Bács-Kiskun MKI által tartott átfogó- és utóellenőrzéseken, témavizsgálatokat, felül- és célellenőrzéseket végez;

n)      végzi a súlyos káresemény-elhárítási terv gyakorlatok ellenőrzését;

o)      végzi a Kat tv. IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemek területén bekövetkezett veszélyes anyaggal kapcsolatos súlyos balesetekkel és üzemzavarokkal kapcsolatos vizsgálatokat és feldolgozza az azokról készített üzemeltetői jelentéseket;

p)      iparbiztonsági vonatkozásában közreműködik a települések katasztrófa veszélyeztetettségének felmérésében, pontosításában, kidolgozza a veszélyeztetettség nemzeti szintű értékelését, javaslatot tesz a települések polgári védelmi besorolásának szükség szerinti módosítására;

q)      közreműködik a veszélyes anyagok előállításával, felhasználásával és tárolásával, illetve a veszélyes hulladékokat érintő veszélyeztető hatásokkal kapcsolatos veszély-elhárítási és az általános polgári védelmi tervrendszerek felülvizsgálatára vonatkozó területi szintű feladatok végrehajtásában;

r)       a Ka ttv. IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemek tekintetében gyűjti és értékeli a súlyos ipari balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos műszaki, szervezeti és vezetési információkat, működteti az Iparbiztonsági Információs Rendszert (IBIR);

s)      végzi a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek területén bekövetkezett súlyos balesetekkel és üzemzavarral kapcsolatos vizsgálatokat és feldolgozza az azokról készített üzemeltetői jelentéseket;

t)       elemzi a Kat tv. IV. fejezet hatálya alá tartozó telephelyeken bekövetkezett eseményeket, majd javaslatot tesz az azonnali hatósági intézkedések bevezetésére;

u)      szakirányítja a Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) Kat tv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemekhez kapcsolódó szakfeladatait;

v)      szakmai információ és adat szolgáltatásával közreműködik a kritikus infrastruktúra védelem Kat tv. IV. fejezet hatálya alá tartozó üzemeit érintő katasztrófavédelmi feladatainak ellátásában;

w)      folyamatos kapcsolatot tart a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek megelőzésében, elhárításában érdekelt területi szervekkel, szakmai és gazdálkodó szervezetekkel, önkormányzatokkal, figyelemmel kíséri a védekezésben érintettek együttműködésének helyzetét, közreműködik a közös feladatok ellátására való felkészülés feladatainak időszakos egyeztetésében;

x)      segíti az önkormányzatok súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységét;

y)      a Kat tv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemek vonatkozásában területi szinten végzi az egységes iparbiztonsági hatósági koordinációs, kapcsolattartási, illetve az információcserére, adatgyűjtésre és nyilvántartásra kiterjedő feladatokat;

z)       a súlyos balesetek elleni védekezés területén az aktuális szakmai feladatok egységes értelmezése érdekében az érintett üzemeltetők, önkormányzatok szakemberei részére továbbképzéseket, szakmai tájékoztatókat szervez

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály Polgári védelmi szakterülettel kapcsolatos feladatai:

5. Közreműködik a KMSZ polgári védelemmel összefüggő hatósági munkájának irányításában.

6. A Katasztrófavédelmi Hatósági osztály a polgári védelem szakterületével összefüggésben:

a)     koordinálja és szükség szerint szervezi az ágazati hatósági feladatokat ellátó szervezetek hatósági ellenőrzéseit a katasztrófaveszély megelőzése és a lakosság védelme érdekében;

b)     ellenőrzi a kockázati helyszínek azonosításának eljárását;

c)     ellátja és koordinálja a szakterületét érintő szakhatósági feladatokat.