Közérdekű bejelentések, panaszok

Tájékoztatás a panasz, illetve a közérdekű bejelentés benyújtásának módjáról

A Bács- Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Bács-Kiskun MKI) a panaszokat, és a közérdekű bejelentéseket minden esetben a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) rendelkezései szerint intézi.

Fogalmi meghatározás

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat. (Panasztv. 1. § (2) bekezdés)

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat. (Panasztv. 1. § (3) bekezdés).  

Hatáskör

A Bács-Kiskun MKI az illetékességi területén:

- a tűzvédelem,

- az iparbiztonság,

- a polgári védelem,

- valamint a vízügyi hatósági jogkör, tárgykörét érintő panasz, illetve közérdekű bejelentés kivizsgálására jogosult, amely hatáskörökről részletes felvilágosítás a fentebb jelölt linkeken található.

A panasz, valamint a közérdekű bejelentés benyújtásának módja

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat az eljárásra jogosult Bács-Kiskun MKI felé.  

Írásban: Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.  

Elektronikus levélben: htlsryfmbytnyng.onpf@xngirq.tbi.uh; onpf.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh

Hivatali kapun keresztül: rövidnév: BKMKVI

KRID: 503295935

Telefonon (hivatali munkaidőben): Ügyfélszolgálati telefonszám: (06 76) 502-119; Központi telefonszám:(06 76) 502-014 

Szóban:  A szóbeli panaszról és a szóbeli közérdekű bejelentésről adatlapot kell felvenni. Az adatlapról a megtett intézkedések kivételével- másodpéldányt kell készíteni. A másodpéldány a bejelentő által ügyfélfogadási időben személyesen átvehető; az átvételről a közérdekű bejelentőnek az eredeti adatlapon nyilatkoznia, és az átvételt igazolnia kell.

Ügyfélfogadási idő, helyszín:  Hétfőtől csütörtökig 8:00 órától 14:30 óráig. Pénteken és munkaszüneti napokon az ügyfélfogadás szünetel.

Az ügyfélfogadás helyszíne: Bács-Kiskun MKI 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. IV. emelet 425. számú iroda.

 

Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Ügyfélfogadási idő: Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00;  

Péntek: 9:00-12:00

Postacím: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.

Telefon: (06 79) 521-240 (hivatali munkaidőben)

Hivatali kapus elérhetőség: rövidnév: BKMKVI TVH

KRID: 623225978

Ügyfélkapcsolati felelős: Jägerné Ress Katalin

Ügyfélkapcsolati vezető neve és elérhetősége:

Ügyfélkapcsolati vezető:   Hivatalvezető

Elérhetőségek: (06-76) 502-119

Elektronikusan:  htlsryfmbytnyng.onpf@xngirq.tbi.uh

A bejelentések ügyintézése

A panaszt és a közérdekű bejelentést beérkezéstől számított harminc napon belül el kell bírálni. Ha a bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, azt nyolc napon belül oda át kell tenni, a bejelentő egyidejű értesítése mellett.  

Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a közérdekű bejelentőt, illetve panaszost – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.

Amennyiben szükséges, a Bács-Kiskun MKI a közérdekű bejelentőt, illetve panaszost meghallgathatja. A vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a közérdekű bejelentőt, illetve panaszost írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul értesítjük.  

Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a jelen lévő közérdekű bejelentőt, illetve panaszost szóban tájékoztatták, és a tájékoztatást tudomásul vette. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon közérdekű bejelentő, illetve panaszos által tett ismételt, továbbá a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető. A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk.  

 A közérdekű bejelentő, panaszos védelme

A közérdekű bejelentőt, illetve panaszost – a következő bekezdésben foglaltak kivételével – nem érheti hátrány a közérdekű bejelentés, illetve panasz megtétele miatt.  

A közérdekű bejelentést, illetve panaszt tevő személyes adatai – a következő bekezdésben foglaltakon túlmenően – csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult.  

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el adatait az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni. Amennyiben panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni. A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

Közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

ADATLAP - Közérdekű bejelentések, panaszok rögzítéséhez

NYILATKOZAT -A panasz vagy a közérdekű bejelentés személyes adatot tartalmazó részének továbbításához, kezeléséhez

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap