Hirdetmények

A hatósági eljárásokban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (2) bekezdése alapján összeállított különös közzétételi listája részeként közhírré teszi:

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján,

  • a közérdekű keresettel megtámadható döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján, ezen döntés alatt a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján hozott, véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntést értjük,
  • a vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv véglegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntését,
  • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatokat,

 A döntések – a személyes és védett adatok kitakarását követően* – a honlapon az Ákr. 89.§ (1) bekezdése szerinti közlemény formájában jelennek meg, az alábbi tartalommal:

  • a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napja,
  • az eljáró hatóság megnevezése,
  • az ügy száma és tárgya,
  • az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme vagy székhelye,
  • a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonata, valamint
  • figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

 

*E szabály alól kivételt képez a közszolgáltató egyéni vállalkozó nevet, mivel az az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap