Tűzvédelmi hatósági jogkörök

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. alapján a katasztrófavédelemben részt vevő hivatásos katasztrófavédelmi szervek:

-         az országos illetékességgel működő központi szerv (BM OKF),

-         a vármegyei, fővárosi illetékességgel működő területi szervek (vármegyei, fővárosi Igazgatóság),

-         helyi szervek (Katasztrófavédelmi Kirendeltségek, Hivatásos Tűzoltóságok)

Területi és helyi szerveink főbb tűzvédelmi hatáskörei a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet-és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Rendelet) vannak rögzítve. Törvény vagy kormányrendelet további jogköröket határozhat meg. Alapesetben a Kirendeltségek látják el az elsőfokú tűzvédelmi hatósági, illetve szakhatósági feladatokat, kivéve az alább található felsorolt eseteket, melyeknél a területi szerv, vagyis a vármegyei Igazgatóság gyakorolja az elsőfokú tűzvédelmi hatósági, valamint szakhatósági jogköröket.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alkalmazása szempontjából közigazgatási hatóság a hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező

a) államigazgatási szerv,

b) helyi önkormányzat képviselő-testülete, ideértve a megyei önkormányzat közgyűlését is, valamint átruházott hatáskörben annak szervei és társulása,

c) a polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke,

d) főjegyző, jegyző, körjegyző, a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, a hatósági igazgatási társulás,

e) törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb szervezet, köztestület vagy személy.

Lényegében a hatóság fogja össze az eljárást; ha szükséges, ő keresi meg a szakhatóságokat; általánosságban ő felel az eljárás szabályos lefolytatásáért.

A szakhatóság olyan szakkérdésben ad ki állásfoglalást, amelynek megítélése hatósági ügyként a hatáskörébe tartozik, ennek hiányában törvény vagy kormányrendelet annak vizsgálatát szakhatósági ügyként a hatáskörébe utalja. A szakhatóság az eljáráson belül a hatóság mellé rendelt szerv, amely bizonyos szakmai előírások teljesülését vizsgálja. A szakhatóság eljárására a 2004. évi CXL. törvény a hatósági eljárástól eltérő szabályokat tartalmaz.

Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú tűzvédelmi hatósági jogkörei:

eljár – a (3) bekezdés i) pontjában meghatározott kivétellel – a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban, ezek:

- tűzoltó készülékek karbantartásával kapcsolatos,

- a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, önkormányzati tűzoltóság, létesítményi tűzoltóság vagy tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozás által készenlétben tartott tűzvédelmi technika felülvizsgálatával, javításával összefüggő,

- tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezési,

- tűzvédelmi szakvizsgáztatási

tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben, valamint a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott szabályok szerint a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni.

a polgári repülőterek, a metró és földalatti vasúti létesítmények, valamint az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei tekintetében az (1) bekezdés a)–g) és j)–k) pontjában meghatározott esetekben eljár,

eljár az alábbiakban meghatározott esetekben az építmények beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben:

- magas építmények,

- a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmények,

- a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,

 - a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,

- az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,

- a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények, amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett történik,

azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott,

eljár – az 1. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott kivétellel – a Kstv. 7. §-ában meghatározott hatósági és felügyeleti eljárásokban,

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a tűzvédelmi szakvizsga megtartását, továbbá dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok érvénytelenítéséről,

a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását, továbbá – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartását ellenőrzi,

az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet,

lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást,

a kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával kapcsolatos helyszíni szemlék és hatósági ellenőrzések lefolytatására a területi szerv is jogosult.

Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú tűzvédelmi szakhatósági jogkörei:

a polgári repülőtereket, a metró és földalatti vasúti létesítményeket, valamint az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményeit érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,

az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig:

- magas építmények,

- a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmények,

- a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,

- a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,

- az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,

- a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények, amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett történik.

Bizonyos tűzvédelmi hatósági, szakhatósági eljárásért szolgáltatási díjat, ún. igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Ezeket az eljárásokat az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

A Rendelet alapján a helyi szervek elsőfokú ügyeiben a területi szerv van kijelölve másodfokú hatóságnak, szakhatóságnak, kivéve azokat az eseteket, melyekben a területi szerv első fokú hatóságként, szakhatóságként jár el. Ezekben az esetekben a másodfokú hatósági, szakhatósági jogkörökkel a központi szerv, a BM OKF rendelkezik.

Az elsőfokú határozat elleni fellebbezésről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. rendelkezik.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap