Humán Szolgálat

1. A Humán Szolgálat felelős a Bács-Kiskun MKI humán stratégiája és a humán erőforrásokkal való gazdálkodás elveinek kidolgozásáért, a személyügyi és állományszervezési munkáért, ezzel kapcsolatos nyilvántartásokért, a feladatkörébe tartozó (személyügyi, munkaügyi, szociális, fegyelmi, valamint oktatási és képzési) ügyek törvényes rendezéséért, valamint a munkavédelmi feladatok végrehajtásáért. 

2. A humán szolgálatvezető a) az igazgató közvetlen alárendeltségében, a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és e Szabályzatban meghatározott keretek között önálló felelősségi körben irányítja a Humán Szolgálat tevékenységét; b) beosztásában tervezési, szervezési, információgyűjtési, koordinálási, irányítási, értékelési, kapcsolattartási, együttműködési és tájékoztatási feladatokat lát el; ezek végrehajtásához kezdeményezési, javaslattételi, előterjesztési, véleményezési, saját szervezeti egységén belül ellenőrzési, utasítási, döntési jogokat gyakorol. 

3. A szolgálatvezető feladatai különösen 
a) végzi a közvetlen alárendeltségébe tartozó szakterületek feladatköreinek megállapítását;
b) koordinálja az alárendeltségébe tartozó kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó és főelőadók munkáját, gondoskodik rendszeres tájékoztatásukról;
c) engedélyezi az irányítása alá tartozó állomány szabadságát (távollétét), jóváhagyja a Humán Szolgálat szabadságolási tervét; 
d) közreműködik az érdekképviseleti szervekkel, a tűzvédelem és a polgári védelem érdekvédelmi és szakmai szervezeteivel való kapcsolattartásban; 
e) javaslatot tesz a Humán Szolgálat dolgozóinak előléptetésére, jutalmazására, kitüntetésére; 
f) elemzi, értékeli a személyzeti-, munkaügyi- és szociális munka alakulását; 
g) elemzi, értékeli az állomány létszámhelyzetének mutatóit, fluktuációját, összetételét, felkészültségét, szakmai alkalmasságát, helyzetét, valamint az egészségügyi-, pszichikai állapotát;
h) végrehajtja a célellenőrzéseket, témavizsgálatokat folytat le, azok tapasztalatait összegzi;
i) a felmerült hiányosságok megszüntetésére intézkedik;
j) döntést hoz azokban az ügyekben, amelyeket az igazgató a hatáskörébe utalt;
k) javaslattétellel él a szolgálat létszám-, személyi juttatás keretével való gazdálkodásra;
l) javaslatot tesz az elismerés adományozására, elmarasztalásra;
m) szakmailag irányítja a helyi szintek humán tevékenységét; 
n) végzi a helyi szervek szakirányú továbbképzésének kezdeményezését. 

4. A Humán Szolgálat feladatai személyzeti és munkaügyi területen: 
a) részt vesz a hivatásos állományúak, a közalkalmazottak szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyára vonatkozó szabályozás előkészítésében, a jogszabályok végrehajtása során – a KVK-k kiemelt főelőadói felett – szakirányítást gyakorol; 
b) előkészíti az igazgató személyügyi, munkaügyi, szociális és kegyeleti döntéseit, javaslatait; 
c) szervezi és végzi a Bács-Kiskun MKI létszám- és státuszgazdálkodásával kapcsolatos személyügyi feladatokat; 
d) elkészíti a létszámkimutatást, gondoskodik annak naprakészen tartásáról;
e) végzi a szociális helyzet elemzését, értékelését, javaslatot tesz a szociális jellegű döntésekre, ellátja a Bács-Kiskun MKI-n működő szociális bizottság titkári feladatait; 
f) kidolgozza és irányítja az állománykiegészítési, pályára irányítási és toborzási feladatokat, végzi a vezető állomány utánpótlásának tervezését, a vezető állomány minősítésével és utánpótlásának kiválasztásával kapcsolatos feladatokat, tervezi, szervezi a jutalmazási keret felhasználását és előkészíti az elismerési ünnepségeket; 
g) képesítési követelmények alapján tervezi és szervezi az állomány beiskolázását; 
h) végzi az állomány nemzetbiztonsági ellenőrzésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat; 
i) végzi az érintett hivatásos, közalkalmazott és munkavállalói állomány vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos személyügyi feladatokat (az érintettek körét a Szabályzat 3. sz. függeléke tartalmazza); 
j) végzi a rehabilitációs tevékenységgel kapcsolatos előkészítő munkálatokat; 
k) végzi a munkáltatói jogok gyakorlását érintő személyügyi és munkaügyi tárgyú panaszok ügyintézését, nyilvántartását; 
l) végzi a gondozási körbe tartozó nyugállományúakkal, szolgálati járandóságban részesülőkkel kapcsolatos feladatokat; m) ellátja a személyügyi és munkaügyi nyilvántartások, adattárak kezelését és védelmét. 

5. A Humán Szolgálat feladatai az oktatási, képzési feladatok területén 
a) közreműködik a szakképzéssel kapcsolatos jogszabálytervezetek szakmai előkészítésében, szükség esetén kezdeményezi a jogszabályok módosítását; 
b) koordinálja a Bács-Kiskun MKI és helyi szervei állománya polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi képzésének, továbbképzésének végrehajtását; 
c) koordinálja és felügyeli az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok tagjainak képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatokat; 
d) közreműködik a területi szintű közigazgatási szervekkel, a Magyar Honvédséggel, a rendvédelmi szervekkel, a társadalmi és karitatív szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodások kidolgozásában; 
e) részt vesz a polgári közoktatási intézmények katasztrófavédelmi témájú versenyeinek szervezésében;
f) koordinálja a Bács-Kiskun MKI esélyegyenlőségi tevékenységét. 

6. A Humán Szolgálat feladatai kiképzési és sport szakterületen 
a) koordinálja a gépjármű-vezetéstechnikai képzéseket a Bács-Kiskun MKI állománya részére; 
b) szervezi a személyi állomány testnevelési képzését, fizikai felkészítését, sportéletét; 
c) szervezi a hivatásos állományba jelentkezők fizikai alkalmassági felmérését, valamint az állományban lévők fizikai alkalmassági vizsgálatát;
d) tervezi, szervezi, koordinálja a sportrendezvényeket; 
e) szervezi a belügyi és más szervezetek rendezvényein a Bács-Kiskun MKI csapatainak és versenyzőinek részvételét. 

7. A Humán Szolgálat feladatai az egészségügyi, pszichológia szakterületen 
a) az alkalmassági vizsgálat egységes rendszeréhez igazodva, szervezi és a szomszédos megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szervezetében lévő, illetékes Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központja (a továbbiakban: TEPMEK) útján végrehajtja az állományába jelentkezők munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, az állományban lévők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, valamint az állomány foglalkozás-egészségügyi alapellátását; 
b) a TEPMEK útján a rendszeres időközökben végrehajtott egészségügyi szűrővizsgálat alapján tervszerű gondozási, rehabilitációs programot állít össze; 
c) szervezi az állomány egészségügyi intézetekben történő gyógykezelését, rehabilitációját, rekreációját és a beutalásokat; d) fejleszti az állomány egészségügyi kultúráját; 
e) szervezi és a TEPMEK útján végzi az állományába jelentkezők elsőfokú pszichológiai alkalmassági vizsgálatát, valamint az általános és célzott, rendszeres és időszakos alkalmassági vizsgálatokat; f) részt vesz a vezetők pszichológiai, pedagógiai ismereteinek, vezetői készségeinek fejlesztésében, igény szerint az oktatásban; 
g) a TEPMEK útján végzi a deviáns jelenségeket szűrő és megelőző krízisintervenciós, valamint az egyéni és szervezeti tanácsadói tevékenységet; 
h) kapcsolatot tart az együttműködő szervek megfelelő szintű szakmai szervezeti elemeivel. 

8. A Humán Szolgálat feladatai munkavédelmi területen 
a) végzi a munkavédelemi tevékenység szakmai feladatait; 
b) szakirányítja a Bács-Kiskun MKI helyi szervei műszaki biztonsági tisztjeinek munkavédelmi tevékenységét; 
c) szakmailag ellenőrzi az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi tevékenységét; 
d) szükség szerint tájékoztató jelentést készít a munkavédelemmel kapcsolatos lényeges kérdésekről, problémákról a szolgálatvezetőnek; 
e) évenként a megadott szempontok alapján statisztikailag értékeli az állományában illetve az illetékességi területén működő, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál bekövetkezett szolgálati- és munkabaleseteket; 
f) évenként a megadott szempontok alapján összegző értékelő jelentést készít az állománya és az illetékességi területén működő önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi helyzetéről, melynek egy példányát felterjeszti a BM OKF-hez; 
g) a Bács-Kiskun MKI és az önkormányzati tűzoltóságok személyi állományát ért, a munkavédelemről szóló törvényben meghatározott súlyos munkabalesetekről a BM OKF Humán Szolgálatát munkaidőben bekövetkezett balesetek esetén azonnal, munkaidőn túl bekövetkezett balesetek esetén az első munkanapon telefonon tájékoztatja, a balesetek kivizsgálásáról készített iratokat a megadott szempontok alapján annak lezárása után írásban felterjeszti;
h) munkavédelmet érintő szabályzatok, utasítások, intézkedések előkészítésében részt vesz; folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályokat, rendelkezéseket, utasításokat, biztonsági szabályokat, szabványokat, gondoskodik azok szükség szerinti ismertetéséről;
i) kidolgozza a Bács-Kiskun MKI állományára az egyes munkakörökre vonatkozó egyéni védőeszköz juttatás rendjét;
j) megszervezi a Bács-Kiskun MKI állományának munkavédelmi oktatását és a munkavédelmi vizsgáztatásokat, vezeti a vizsgabizonyítványok nyilvántartását;
k) elkészíti a Bács-Kiskun MKI kockázatértékelését, rendszeresen ellenőrzi az abban meghatározottak végrehajtását;
l) végzi a Bács-Kiskun MKI állományát ért valamennyi baleset kivizsgálását; 
m) megtartja a Bács-Kiskun MKI állományába felvételre kerülők előzetes munkavédelmi oktatását, megszervezi az állomány ismétlődő és rendkívüli munkavédelmi oktatását;
n) ellátja a képernyő előtti munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi feladatokat. 

9. A Humán Szolgálat feladatai fegyelmi területen 
a) az igazgató hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben lefolytatja az első fokú fegyelmi eljárásokat; hatáskörét meghaladó esetekben javaslatot tesz a fenyítés kiszabására; 
b) a Bács-Kiskun MKI hivatásos állománya által szolgálati helyen vagy szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértések fegyelmi jogkörben történő elbírálása során lefolytatja az eljárást; 
c) a Bács-Kiskun MKI állományába tartozó közalkalmazottak által elkövetett fegyelemsértések esetében szakmai segítséget nyújt az eljárás lefolytatásához a kijelölt vizsgálóbiztosnak;
d) az állomány kötelezettségeinek és jogainak ismertetésével kapcsolatosan jogpropaganda tevékenységet végez; 
e) együttműködik a területileg illetékes igazságügyi szervekkel, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a rendvédelmi szervek érintett vezetőivel;
f) folyamatosan gyűjti a fegyelmi helyzetre vonatkozó jelentőszolgálati adatokat, adatszolgáltatást végez a BM OKF Humán Szolgálata felé, adatszolgáltatással segíti a vezetői munkát és a belső tájékoztatást; 
g) szakirányítja a helyi szervek fegyelemkezelő munkáját;
h) éves szinten átfogóan elemzi a Bács-Kiskun MKI állományának fegyelmi helyzetét, szükség szerint javaslatokat tesz a fegyelmi megelőző munka hatékonyságának javítására.