Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet


1.    A gazdasági igazgatóhelyettes ellátja a Költségvetési Osztály, a Műszaki Osztály, valamint az Informatikai Osztály vezetését, a KVK-k kiemelt főelőadója (gazdasági), műszaki biztonsági tisztje tevékenységének szakirányítását, valamint működteti a kockázatkezelési rendszert (a Bács-Kiskun MKI Kockázatelemzését a Szabályzat 5. számú függeléke tartalmazza).

2.    A Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet
a)     részt vesz a Bács-Kiskun MKI hatáskörébe tartozó döntések előkészítésében;
b)     gondoskodik a Bács-Kiskun MKI szerződéses kötelezettségeinek betartásáról, az abban foglaltak végrehajtásáról;
c)     ellenőrzi a Bács-Kiskun MKI Informatikai Biztonsági Szabályzat előírásainak betartását.

Költségvetési Osztály

3.    A Költségvetési Osztály közgazdasági szakterületen
a)     a jogszabályok alapján összeállítja a Bács-Kiskun MKI költségvetési tervjavaslatát, kincstári és elemi költségvetését, végrehajtja az előirányzat gazdálkodást, módosítást;
b)     előkészíti a költségvetési előirányzatok felosztását, módosításokat hajt végre az előirányzatokban a szervezeti egységekre vonatkozóan;
c)     elkészíti a felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatásokat;
d)     elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;
e)     végrehajtja az előirányzatokkal történő gazdálkodási feladatokat, elemzéseket, prognózisokat készít;
f)     felelős a pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
g)     felügyeli az önkormányzati tűzoltóságok gazdálkodását, ellenőrzi a normatív támogatás felhasználását;
h)     az irányító szerv felhatalmazása esetén részt vesz a pályázatok, támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenőrzésekben, az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetekkel kapcsolatos támogatások előkészítésében, valamint a juttatott költségvetési támogatás pénzügyi elszámolásának ellenőrzésében;
i)     részt vesz a Szociális Bizottság döntéseinek előkészítésében és végrehajtja mindezek pénzügyi rendezésével kapcsolatos feladatokat;
j)     végrehajtja az üvegzsebbel kapcsolatos adatszolgáltatásokat;
k)     közreműködik pályázatok, közbeszerzések pénzügyi vonatkozású előkészítésében, nyilvántartásokban, elszámolásokban;
l)     teljesíti a személyi juttatásokkal, cégautó adóval kapcsolatos adatszolgáltatásokat, határidőre felterjeszti az elöljáró szerv részére;
m)     határidőben teljesíti a jogszabályokban előírt bevallási és befizetési kötelezettséget;
n)     végrehajtja a Magyar Államkincstárral szükséges egyeztetéseket;
o)     ellátja a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabaleseteket szenvedettek kártérítésével kapcsolatban a pénzügyi vonatkozású feladatokat;
p)     nemfizetők esetében intézi a felszólítások végrehajtását.

4.    A Költségvetési Osztály számviteli szakterületen
a)     összeállítja a Bács-Kiskun MKI beszámolási kötelezettsége szerinti mérlegjelentéseket, beszámolókat, zárszámadást;
b)     végzi a Bács-Kiskun MKI számviteli tevékenységét;
c)     gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozóan jogszabályban, valamint felügyeleti szerv által előírt adatszolgáltatások elkészítéséről;
d)     elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;
e)     felelős a számvitellel kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
f)     végrehajtja valamennyi bevétel előírásának és pénzforgalmi rendezésének számviteli nyilvántartását;
g)     teljesíti a Magyar Államkincstár felé a vonatkozó adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat;
h)     gondoskodik a Bács-Kiskun MKI bevételeinek beszedéséről;
i)     végzi a Forrás SQL integrált ügyviteli rendszer intézményi használatával kapcsolatos feladatokat.


Műszaki Osztály

5.    A Műszaki Osztály az ellátási és rendszeresítési szakterületen
a)     szabályozza és ellenőrzi a Bács-Kiskun MKI és alárendelt szervei technikai eszköz- és anyagellátásával kapcsolatos feladatokat;
b)     végzi a ruházati, irodaszer, tisztítószer és irodabútor ellátást;
c)     részt vesz a Bács-Kiskun MKI béke és különleges jogrendi feladatainak, anyag- és eszközigényének megtervezésében, közreműködik a Bács-Kiskun MKI különleges jogrendi anyagi-technikai biztosításának kimunkálásában, a Bács-Kiskun MKI különleges jogrendi igénybejelentési tervének összeállításában;
d)     kezdeményezi a tűzoltó- és polgári védelmi technikai eszközök és anyagok rendszeresítését, valamint rendszerből való kivonását.

6.    A Műszaki Osztály a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében a hatályos jogszabályokkal összhangban kiválasztott beszerzési eljárás módjának megfelelően a beszerző tevékenységet elvégzi.

7.    A Műszaki Osztály a közbeszerzési területen
a)     a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a gazdasági igazgatóhelyettes által jóváhagyott éves beszerzési tervek alapján elkészíti a Bács-Kiskun MKI, illetve helyi szerveinek közbeszerzési tervét;
b)     gondoskodik a költségvetési év során esetlegesen felmerülő módosítások jóváhagyott közbeszerzési terveken történő átvezetéséről;
c)     gondoskodik az éves statisztikai összegzés elkészítéséről;
d)     koordinálja a közbeszerzési eljárások előkészítését;
e)     gondoskodik a közbeszerzési eljárások megindításához szükséges központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről;
f)     a Bács-Kiskun MKI, illetve annak helyi szervei által kezdeményezett és jóváhagyott közbeszerzési eljárások lefolytatása során együttműködik a szerződött hivatalos közbeszerzési tanácsadóval.

8.    A Műszaki Osztály a technikai szakterületen
a)     végzi a Bács-Kiskun MKI polgári védelmi-, tűzoltó- és járműtechnikai eszközeinek beszerzését, üzemeltetését és üzemben tartását, valamint kezdeményezi a rendszerből történő kivonását, selejtezését és értékesítését;
b)     részt vesz a Bács-Kiskun MKI műszaki fejlesztési koncepciójának kidolgozásában, összeállítja a technikai eszközök és anyagok fejlesztési és beszerzési terveit;
c)     javaslatot tesz a Bács-Kiskun MKI és alárendelt szervei, valamint az önkéntes tűzoltóságok technikai fejlesztésére;
d)     szervezi az erre kötelezett polgári- és tűzvédelmi eszközök és anyagok időszaki ellenőrzését, felülvizsgálatát és hitelesítését;
e)     közreműködik a tűzoltóságnál készenlétben tartott tűzvédelmi technika műszaki állapotának ellenőrzésében;
f)     végzi a Bács-Kiskun MKI és szervei járműállományának nyilvántartását;
g)     szabályozza és végzi a Bács-Kiskun MKI és szervei járműállománya üzemeltetési és üzembentartási feladataival, valamint hatósági engedélyeivel, időszaki műszaki megvizsgálásával, környezetvédelmi ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, azok előkészítését és végrehajtását;
h)     végzi a megkülönböztető jelzést adó készülékek felszerelésével kapcsolatos hatósági ügyintézést.

9.    A Műszaki Osztály az elhelyezési és ingatlangazdálkodási szakterületen
a)     végzi a Bács-Kiskun MKI használatában lévő ingatlanok vagyonkezelői tevékenységének felügyeleti szerv által meghatározott feladatait, döntésre előkészíti és felterjeszti az ingatlanok bérbeadásával és egyéb hasznosításával kapcsolatos szerződéseket;
b)     végzi a Bács-Kiskun MKI használatában lévő ingatlanok ingatlan- és lakásgazdálkodási feladatait;
c)     végzi a Bács-Kiskun MKI, illetve helyi szerveinél felmerülő beruházás, illetve beszerzés előkészítését;
d)     részt vesz a munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos felterjesztő tevékenységben, végzi az ügyintézési feladatokat;
e)     irányítja a Bács-Kiskun MKI saját hatáskörében elvégzésre kerülő beruházásokat és felújításokat, előkészíti a szükséges szerződéseket, felügyeli, ellenőrzi, illetőleg igazolja azok teljesülését;
f)     részt vesz a laktanyaépítési és -felújítási pályázatok javaslatainak elkészítésében;
g)     végzi az energetikusi feladatokat, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat, valamint a közmű elszámolásokat;
h)     részt vesz a szervezetet érintő központi beruházások és felújítások üzembe helyezési és átadás-átvételi eljárásain.


Informatikai Osztály

10.    Végzi a Bács-Kiskun MKI és helyi szerveinek informatika, térinformatikai és távközlési szakmai tevékenységét, felügyeletét.

11.    Végzi mindazon távközlési, térinformatikai, informatikai és infokommunikációs tervezési, szervezési és menedzselési feladatokat, melyek a Bács-Kiskun MKI, valamint a helyi szervei hírközlési és az informatikai tevékenységének biztosításához szükségesek.

12.    Előkészíti – az elöljáró szakmai szervek javaslatainak figyelembevételével – a Bács-Kiskun MKI és helyi, rövid- és középtávú informatikai, térinformatikai és távközlési koncepcióját.

13.    Részt vesz a távközlési, térinformatikai és informatikai szakterülettel összefüggő képzéseken és továbbképzéseken.

14.    Felterjeszti a BM OKF-re az informatikával, térinformatikával és a távközléssel kapcsolatos költségvetési terveket.

15.    Az Informatikai Osztály a térinformatikai és távközlési szakterületen
a)     koordinálja a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (a továbbiakban: MoLaRi) adatátviteli és riasztó-tájékoztató rendszerek telepítésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz az elkészült végpontok műszaki átvételében;
b)     végzi az átvett MoLaRi végpontok országos energia hálózatra történő rácsatlakozásával, a rendszer vagyonbiztosításával és az átvett MoLaRi rendszer üzemvitelének biztosításával kapcsolatos feladatokat;
c)     tervezi, felügyeli és értékeli Paks és 30 km-es körzetében, továbbá a MoLaRi rendszerben üzemelő lakossági tájékoztató-riasztó eszközök havi rendszerességgel végrehajtásra kerülő, teljes és csökkentett (morgató) üzemű rendszerpróbáit;
d)     koordinálja a riasztó-tájékoztató rendszerek telepítésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz az elkészült végpontok műszaki átvételében;
e)     koordinálja a Bács-Kiskun MKI, valamint a helyi szervei frekvencia felhasználásával kapcsolatos tevékenységét;
f)     ellátja a katasztrófavédelmi térinformatikai rendszer felügyeleti szerv által meghatározott fejlesztését, biztosítja működését, végzi a hatáskörébe tartozó adatfrissítéseket;
g)     szükség esetén térinformatikai adatrögzítéshez terepi felméréseket és egyéb adatgyűjtéseket végez;
h)     a rendelkezésre álló adatok alapján térinformatikai elemzéseket végez, térinformatikai támogatást nyújt a helyi szervek részére szervezési, veszélyhelyzet-kezelési és hatósági feladatok ellátásához, állami alapadatokat igényel a BM OKF-től;
i)     elkészíti a Bács-Kiskun MKI térinformatikai szakterületének működését érintő szabályozókat;
j)     gondoskodik a Bács-Kiskun MKI rádió rendszerének üzemeltetéséről, felügyeli, folyamatosan karbantartja azt;
k)     koordinálja az Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) 52-s virtuális magánhálózatban (VPN-ben) lévő helyi szervezetek felhasználási jogosultságait, végrehajtja a VPN gazdai utasításban foglalt feladatokat;
l)     ajánlásokat és szabályozókat készít a Bács-Kiskun MKI és a helyi szervek által igénybe vehető vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs és információ technológiai (a továbbiakban: IKT) szolgáltatásokra;
m)     végzi a Bács-Kiskun MKI és a helyi szervezeteket is érintő IKT beszerzési eljárásokat;
n)     ellátja a Bács-Kiskun MKI rejtjelszolgálati feladatait.

16.    Az Informatikai Osztály az informatikai rendszerfelügyeleti és fejlesztési szakterületen
a)    nyilvántartást vezet a Bács-Kiskun MKI információs rendszereiről, azokat folyamatosan aktualizálja;
b)    biztosítja a Katasztrófavédelem Országos Informatikai Rendszerének (a továbbiakban: KOIR) megyei rendelkezésre állását;
c)    gondoskodik a Bács-Kiskun MKI elektronikus levelezőrendszerének üzemeltetéséről;
d)    gondoskodik a Bács-Kiskun MKI informatikai szolgáltatások felügyeletéről, üzemeltetéséről és igény szerinti továbbfejlesztéséről;
e)    végzi a Bács-Kiskun MKI és helyi szervei által elhelyezett adatbázisok időszakos mentését;
f)    folyamatosan biztosítja a Bács-Kiskun MKI Megyei Főügyeleti Osztály feladatai ellátásához szükséges távközlési kapcsolatokat, infokommunikációs hálózatokat és központi információtechnológiai (továbbiakban: IT) szolgáltatásokat;
g)    felügyeli és koordinálja a Bács-Kiskun MKI és helyi szervei ügyeleti rendszerének távközlési és informatikai feladatait;
h)    biztosítja az adatszolgáltatási, tevékenységjelentési és statisztikai szakrendszerek adatbázisainak elérhetőségét, a tűzoltóságok és a katasztrófavédelmi mobil laborok vonulási adatai rögzítésére szolgáló alkalmazásokat;
i)    biztosítja a Bács-Kiskun MKI részére a költségvetési, az egységes humánerőforrás-gazdálkodási, pénzügyi és számviteli adminisztrációt támogató számítógépes alkalmazások működési feltételeinek megteremtését;
j)    gondoskodik a jogtiszta szoftver környezet rendelkezésre állásáról;
k)    végzi a Bács-Kiskun MKI központi és helyi, szerveinél a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban: NTG) működtetésével kapcsolatos megyei informatikai és távközlési feladatokat;
l)    végzi a megyei IT szolgáltatások jogosultságfüggő elérésének biztosítását, biztosítja a Bács-Kiskun MKI informatikai hálózata üzemeltetéséhez és menedzseléséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását;
m)    gondoskodik a MARATHON TERRA rendszer telepítéséről;
n)    biztosítja a Bács-Kiskun MKI informatikai biztonsági követelményeihez szükséges feltételeket;
o)    végzi a Bács-Kiskun MKI elektronikus ügyviteli rendszerének üzemeltetését.