Ellenőrzési Szolgálat

1. Az Ellenőrzési Szolgálat az igazgató közvetlen alárendeltségében – a Bács-Kiskun MKI többi szervezeti elemétől funkcionálisan és szervezetileg függetlenül – működik.

2. Az Ellenőrzési Szolgálat vezetője a Bács-Kiskun MKI belső ellenőrzési vezetője.

3. A szakmai ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát a szolgálatvezető által kidolgozott és az igazgató által jóváhagyott Ellenőrzési és Felügyeleti Szabályzat tartalmazza.

4. A Bács-Kiskun MKI belső ellenőrzésének szabályait, módszertanát, az ellenőrzések során követendő eljárás rendjét, a követelmények rendszerét a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és az igazgató által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

5. Az Ellenőrzési Szolgálat
a)    az ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a jogszabályi és belső normatívák előírásainak megsértése ellen, amelynek keretében javaslatot tesz a jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint az ügyintézés rendjének módosítására, szükség esetén az erre feljogosított szervezetnél kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;
b)    az ellenőrzések tapasztalatai alapján kezdeményezi egyes szervek vagy tevékenységi körök soron kívüli ellenőrzését, vezetőik soron kívüli beszámoltatását;
c)    az ellenőrzések tapasztalatai alapján szükség szerint javaslatot tesz a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint a belső normatíváknak kiadására, módosítására, hatályon kívül helyezésére;
d)    kezdeményezi a szervek vezetőinél belső normatívák kiadását, ha az a jogszabályok egységes végrehajtása, a jogellenes gyakorlat megszüntetése, a meglévő szabályozás elégtelensége miatt szükségessé vált;
e)    külön intézkedésben meghatározottak szerint végrehajtja a Bács-Kiskun MKI éves tevékenységének minősítését.

6. Revizori szakterület
a)    ellenőrzési feladatait az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak, illetve igazgatói utasítás alapján végzi;
b)    végrehajtja a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok, az államháztartási és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, továbbá a Bács-Kiskun MKI Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglalt szakirányú feladatokat;
c)    összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves belső ellenőrzési terveket, végrehajtja – szükség szerint szakértők bevonásával - a jóváhagyott tervfeladatokat, nyomon követi a megvalósítás folyamatát;
d)    ellenőrzi és értékeli a belső kontrollrendszer, azon belül a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének és működésének helyzetét (a Bács-Kiskun MKI folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendjét a Szabályzat 4. sz. függeléke tartalmazza);
e)    vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
f)    vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások valódiságát;
g)    a gazdálkodási tevékenység vizsgálata és megítélése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályokban, belső rendelkezésekben rögzített követelmények, normák érvényesülésének megismerésére;
h)    az ellenőrzéseket a vizsgálat tárgyához legcélszerűbben kapcsolódó ellenőrzési módszerek alkalmazásával, szakszerűen hajtja végre;
i)    érvényesíti az ellenőrzés segítő és megelőző jellegét, biztosítja az általánosítható tapasztalatok közreadását, széleskörű hasznosítását;
j)    a mulasztások, hiányosságok feltárásával segíti a személyes felelősség érvényesítését és a hibák ismétlődésének megakadályozását;
k)    a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a szerv működése eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében;
l)    figyelemmel kíséri az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;
m)    büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság esetén haladéktalanul tájékoztatja a szerv vezetőjét és javaslatot tesz a megfelelő eljárás megindítására;
n)    a belső ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a korrupciós jelenségekkel szemben, megelőzése érdekében javaslatokat tesz, szükség esetén kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;
o)    elkészíti, összeállítja és felterjeszti a Bács-Kiskun MKI belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves, valamint a katasztrófavédelem belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló jelentéseket;
p)    véleményezi a hatáskörébe tartozó ellenőrzési, szakmai felügyeleti, gazdálkodási és egyéb pénzügyi szabályzatok tervezeteit;
q)    gondoskodik az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés összeállításáról;
r)    gondoskodik az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési iratok legalább 10 évig történő megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról;
s)    külön intézkedésben meghatározottak szerint végrehajtja a helyi szervek éves tevékenységének minősítését.

7. Szakmai belső ellenőrzési szakterület
a)    tervezi és összehangolja a Bács-Kiskun MKI ellenőrzési tevékenységét;
b)    összeállítja a Bács-Kiskun MKI féléves ellenőrzési és felügyeleti tervét, ellenőrzi annak végrehajtását;
c)    szervezi, és szakterülete vonatkozásában végrehajtja az átfogó-, irányítószervi-, utó-, cél-, és témavizsgálati ellenőrzéseket, valamint a szakterületek képviselőinek bevonásával végrehajtja a soron kívüli ellenőrzéseket;
d)    gyűjti és összesíti a Bács-Kiskun MKI szervezeti egységei által végrehajtott ellenőrzések tapasztalatait;
e)    az ellenőrzési szolgálat tevékenységével kapcsolatosan beszámoló jelentéseket készít, a szakirányító részére adatot szolgáltat;
f)    szakmai felügyeletet gyakorol a Bács-Kiskun MKI szervezeti egységei és az alárendelt szervek szakmai ellenőrző tevékenysége felett;
g)    ellenőrzi a Bács-Kiskun MKI szervezeti egységeinél, valamint a közvetlen irányítás alatt álló szerveknél a szakmai irányítási és szakmai felügyeleti tevékenység végzését, vizsgálja annak érvényesülését, hatékonyságát;
h)    részt vesz a Bács-Kiskun MKI szakmai és stratégiai tervezési feladataiban;
i)    az ellenőrzési és szakmai felügyeleti tevékenység tapasztalatainak elemezésével, és feldolgozásával közreműködik a hivatásos katasztrófavédelmi szervek különböző szakterületi továbbképzéseiben.