Megyei Főfelügyelőség

Megyei iparbiztonsági főfelügyelő feladatai: 

1. A megyei iparbiztonsági főfelügyelő vezeti a Megyei Főfelügyelőség iparbiztonsági szakterületet érintő tevékenységét, amelynek keretében 
a) végzi munkaszervezési, szervezési koordinációját, valamint felügyeletét; 
b) kapcsolatot tart a Bács-Kiskun MKI megyei polgári védelmi főfelügyelőjével, a megyei tűzoltósági főfelügyelővel és a társszervek hasonló jogállású képviselőivel. 

2. A megyei iparbiztonsági főfelügyelő a kritikus infrastruktúravédelem szakterületen 
a) a kritikus infrastruktúra védelem (a továbbiakban: KIV) feladatrendszerén belül képviseli a katasztrófavédelmi szempontrendszer érvényesítését; 
b) végzi a kritikus infrastruktúra vizsgálatával és védelmével kapcsolatos területi feladatokat; 
c) végzi a KIV-et érintő veszélyelhárítási tervek felülvizsgálatával kapcsolatos területi szintű feladatokat, felügyeli a területi szervek ez irányú tevékenységét; 
d) gondoskodik a kijelölt kritikus infrastruktúra elemek katasztrófák elleni fokozott védelmének megszervezéséről; 
e) tervezi a területi szintű KIV gyakorlatokat;
f) az élet és anyagi javak védelme, az alapvető szolgáltatások biztosításának folyamatossága érdekében koordinálja és a kritikus infrastruktúrák katasztrófák elleni védelme tekintetében javaslatot tesz a szükséges területi szabályozások kidolgozására; 
g) kapcsolatot tart a kritikus infrastruktúra tulajdonosával, üzemeltetőjével, a kiemelt informatikai és távközlési szolgáltatókkal; 
h) részt vesz az Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség által végrehajtott helyszíni ellenőrzésen. 

3. A megyei iparbiztonsági főfelügyelő a nukleáris biztonság szakterületén 
a) végzi a KML nukleáris és radioaktív anyagokkal kapcsolatos tevékenységének szakmai felügyeletét, valamint ezen anyagok jelenlétében történő beavatkozások elemzését, részt vesz a továbbképzésük végrehajtásában; 
b) ellátja a Területi Információs Központ meghatározott feladatait; 
c) közreműködik a nukleáris biztonsággal és a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos területi bizottságok munkájában; d) részt vesz a hazai és nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatokon, továbbképzéseken; 
e) közreműködik a megyei összesített veszélyelhárítási terv részét képező Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv (a továbbiakban: BEIT) kidolgozásában és karbantartásában; 
f) közreműködik az Atom-, Biológiai-, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer (a továbbiakban: ABV RIÉR) feladatainak végrehajtásában;
g) végzi a radiológiai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos szakhatósági feladatait. 

4. A megyei iparbiztonsági főfelügyelő a veszélyes áru szállítás szakterületén 
a) a veszélyes áru szállításával kapcsolatos megelőzés hatékonyságának növelése érdekében intézkedéseket, egyéb belső szabályozó eszközöket készít; 
b) ellátja a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi szállításának, továbbá e szállítások telephelyi előkészítésének ellenőrzésével és szankcionálásával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatokat; 
c) ellátja a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi és légi szállítása, illetve e szállítások előkészítése során bekövetkezett balesetek kivizsgálásával kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat; 
d) végzi a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi szállítása, illetve e szállítások előkészítése során bekövetkezett balesetekre vonatkozó jelentések feldolgozását; 
e) gyűjti és összesíti a felmerült, az ellenőrzés végrehajtásához szükséges technikai eszközökre, felszerelésekre vonatkozó igényeket és véleményezés után továbbítja azt az illetékes szakterület felé; 
f) célellenőrzés keretében, szúrópróba szerűen végzi a helyi szervek, veszélyes áru közúti, vasúti, vízi szállításának, továbbá e szállítások telephelyi előkészítésének ellenőrzésére vonatkozó hatósági munkájának felülellenőrzését; 
g) folyamatosan kapcsolatot tart a veszélyes áru szállításának ellenőrzésében érintett társszervekkel;
h) végzi a veszélyes áru szállítmányok bejelentésével kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatokat; 
i) végzi a közlekedési bírságnyilvántartó rendszer alkalmazásával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatot. 


Megyei polgári védelmi főfelügyelő feladatai: 

5. A megyei polgári védelmi főfelügyelő a védelmi igazgatás területén 
a) kapcsolatot tart a megyei védelmi bizottsággal (a továbbiakban: MVB), az MVB titkárságával és a katasztrófavédelem állományából vezényelt titkárral/titkár-helyettessel; 
b) biztosítja a katasztrófavédelem állományából vezényelt titkár/titkár-helyettes szakmai támogatását; 
c) figyelemmel kíséri az MVB feladattervében meghatározottak végrehajtását;
d) részt vesz a megyei veszélyhelyzet-kezelési központ katasztrófavédelmi feladatokat ellátó munkacsoport munkájában.

6. A megyei polgári védelmi főfelügyelő szervezi, tervezi és irányítja a megelőzés, felkészülés és beavatkozás feladatait.

7. A megyei polgári védelmi főfelügyelő ellátja az MVK vezetői feladatait. 

8. A megyei polgári védelmi főfelügyelő a polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatok szakterületen 
a) a KVK útján biztosítja a kockázatbecslések elvégzéséhez szükséges szakmai támogatást; 
b) a települések megfelelő védelme érdekében biztosítja a veszélyelhárítási tervek elkészítésének szakmai támogatását a tervezés szintjén; 
c) a KVK útján figyelemmel kíséri a települési, valamint a kirendeltségi összesített veszélyelhárítási tervek elkészítését, a jogszabályban meghatározott elégséges védelmi szint biztosítását; 
d) elkészíti és naprakészen tartja a területi veszélyelhárítási tervet; 
e) gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat készít elő a döntések meghozatalához, tájékoztatja a katasztrófavédelemben együttműködő szerveket, szervezeteket; 
f) tervezi, szervezi a polgári védelmi felügyelők továbbképzését; 
g) végzi a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos megelőzési, beavatkozási feladatokat; 
h) meghatározza a polgári védelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit; 
i) szakterületét érintően felügyeli a KVK-k polgári védelmi tevékenységét;
j) közreműködik a szakterülethez utalt együttműködési megállapodások kidolgozásában; 
k) koordinálja az ár- és belvizek elleni védekezés szakmai feladatait; 
l) koordinálja a rendkívüli időjárási körülmények hatásaira történő katasztrófavédelmi reagálást és annak felkészülési feladatait; 
m) koordinálja az influenza pandémiával és egyéb biológiai védelemmel kapcsolatos területi szintű feladatokat; 
n) koordinálja a migrációval kapcsolatos területi feladatokat; 
o) részt vesz a szakterületét érintő gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében; 
p) részt vesz a terrorizmus elleni küzdelem polgári védelmi feladatainak tervezésében és végrehajtásában;
q) részt vesz a polgári védelmi közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában; 
r) részt vesz a KAP online rendszer polgári veszélyhelyzet tervezéssel összefüggő adatszolgáltatásban; 
s) közreműködik a Bács-Kiskun MKI és helyi szervei különleges jogrend idején történő továbbműködésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;
t) közreműködik a Bács-Kiskun MKI és helyi szervei értesítésével és készenlétbe helyezésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában; 
u) ellátja a lakosság riasztásával és veszélyhelyzeti tájékoztatásával kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokat;
v) koordinálja a migrációval kapcsolatos területi feladatokat;
w) elkészíti és naprakészen tartja a Megyei Bevetésirányítási Tervet; 
x) vezeti és naprakészen tartja a lakosságvédelmi adatbázisokat;
y) elkészíti és naprakészen tartja – a Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelőség közreműködésével – a Bács-Kiskun MKI Nukleárisbaleset-elhárítási Tervét. 

9. A megyei polgári védelmi főfelügyelő a mozgósítási és szakirányítási feladatok szakterületén 
a) koordinálja az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek kialakítását, felszerelését; 
b) összehangolja az önkéntes és a köteles polgári védelmi szervezetek megalakítását (létszám, eszköz, szakfeladat);
c) területi szinten koordinálja a köteles polgári védelmi szervezetek (területi, települési, munkahelyi) megalakítását, felszerelését, kiképzését; 
d) végzi a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, megalakításával és alkalmazásával kapcsolatos feladatokat, vezeti az összesített létszámadatokról készített adatbázist; 
e) javaslatot tesz a területi polgári védelmi szervezetek felépítésére és megalakítására; 
f) részt vesz a polgári védelmi szervezetek felkészítésében; 
g) részt vesz az önkéntes mentőszervezetek, területi polgári védelmi szervezetek hazai minősítésén, rendszerbeállító gyakorlatain; 
h) végzi a Petőfi Mentőcsoport felkészítő tevékenységének koordinációját;
i) koordinálja a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének, befogadásának, visszatelepítésének, szükségellátásának tervezését. 

10. A megyei polgári védelmi főfelügyelő a polgári védelmi műveleti beavatkozás szakterületén 
a) végzi a polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos beavatkozási feladatokat; 
b) közreműködik a megye területén bekövetkezett jelentősebb káresetek felszámolásánál, segítséget nyújt a KVK részére; 
c) koordinálja a polgári védelmi szervezetek mozgósítását, alkalmazását; 
d) területi szinten koordinálja a köteles polgári védelmi szervezetek mozgósítását, bevetését; 
e) nyilvántartást vezet a megalakított polgári védelmi szervezetek beavatkozásairól;
f) koordinálja, összehangolja a köteles polgári védelmi szervezetek tevékenységét, az Infokommunikációs Egység, a Lakosságvédelmi Egység, az Egészségügyi Egység, a Logisztikai Egység és a Műszaki Egység tevékenységét, készenlétbe helyezését, mozgósítását; 
g) koordinálja a polgári védelmi szervezetek mentésbe történő bevonását, azok kárterületi tevékenységét; 
h) együttműködik a katasztrófa-elhárításba bevonható társadalmi és karitatív szervezetekkel;
i) vezeti a Petőfi Mentőcsoport vezetői törzsét; 
j) nyilvántartást vezet a mentésbe bevonható önkénes mentőszervezetek, valamint az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezet erő-eszközeiről, azok alkalmazásáról; 
k) koordinálja a helyi szerveken keresztül az önkéntes mentőszervezetek tevékenységét, a szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodások megkötését, mentési igazolások kiadását;
l) koordinálja a részvételt a humanitárius segítségnyújtási feladatokban. 

11. A megyei polgári védelmi főfelügyelő az általános lakosságfelkészítés szakterületén 
a) részt vesz a lakosságfelkészítő mentorok országos hálózatának feladataiban; 
b) megszervezi a közigazgatási vezetők (MVB tagok, HVB elnökök, polgármesterek, jegyzők, katasztrófavédelmi feladatok ellátásában és a védelmi igazgatásban közreműködők) katasztrófavédelmi felkészítését, melynek érdekében szervezi a megyei felkészítéseket, koordinálja és szakmailag felügyeli a helyi szervek tevékenységét; 
c) ellátja a köznevelésben részt vevők (óvodai, általános iskolai, középiskolai pedagógusok, óvodások, általános és középiskolás diákok, felsőoktatási intézmények hallgatói, sajátos nevelési igényű gyermekek) katasztrófavédelmi felkészítésének célcsoportonkénti, helyi szintű felkészítések tervezésének, szervezésének és lebonyolításának szakmai felügyeletét, melynek érdekében 

 1. nyomon követi a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóit, valamint ellátja a szakmai felügyeletet;
 2. előkészíti, megszervezi és lebonyolítja a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megyei fordulóját.
 3. végzi az egyéb lakosságfelkészítési feladatokat, melynek keretében
 4.  koordinálja és ellenőrzi a veszélyhelyzeti tájékoztatás módszereivel kapcsolatos tartalmat minden célcsoport felkészítése során;
 5. szakmai iránymutatást ad a területi szinten alkalmazásra kerülő aktív és passzív lakosságtájékoztatási módszerekkel kapcsolatban;
 6. felügyeli az értelmi és testi fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetűek katasztrófavédelmi felkészítését;
 7. tervezi és szerkeszti a tájékoztató kiadványokat, ellátja szakmai felügyeletüket;
 8. kidolgozza és folyamatosan aktualizálja az elektronikus tájékoztató felületeken megjelenő információkat;
 9.  ellátja a megyei kisebbségek részére katasztrófavédelmi felkészítő anyagok saját nyelven történő biztosításának szakmai felügyeletét.


12. A megyei polgári védelmi főfelügyelő a speciális felkészítési feladatok körében tervezi, koordinálja, ellenőrzi a veszélyes ipari létesítmények környezetében élők katasztrófavédelmi felkészítését, ellátja a végrehajtás szakmai felügyeletét, valamint ellátja a honvédelmi típusú polgári védelmi felkészítésekkel kapcsolatos feladatokat, melynek érdekében: 
a) kiadványmintát készít a speciális célcsoportok tájékoztatására; 
b) nyomon követi a külső védelmi terv elkészítését és ellátja a terv alapján kiadásra kerülő lakosságtájékoztató kiadványok készítésének szakirányítását és felügyeletét; 
c) szervezi és ellenőrzi a I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések lakosságának évenkénti aktív lakosságvédelmi módszerrel történő felkészítését, továbbá ellátja a végrehajtás szakmai felügyeletét; 
d) szervezi, ellenőrzi és ellátja a szakmai felügyeletet a veszélyes ipari létesítmények miatt II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések lakosságának 3 évente történő aktív tájékoztatásával kapcsolatban; 
e) nyomon követi, felügyeli és ellenőrzi a passzív lakosságvédelmi módszerek alkalmazását; 
f) közreműködik a honvédelmi törvény és annak végrehajtási rendelete alapján a megyei hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának honvédelmi típusú polgári védelmi feladatainak felkészítésében; 
g) felügyeli és szakmai javaslatot tesz a polgári védelmi szervezetek kiképzése és felkészítése során a honvédelmi típusú polgári védelmi feladatokra történő tartalmakra; 
h) az általános felkészítés keretében ellátja a lakosság honvédelmi típusú polgári védelmi felkészítésének feladatait. 

Megyei Tűzoltósági Főfelügyelő 

13. A megyei tűzoltósági főfelügyelő 
a) meghatározza, szakmailag vezeti, ellenőrzi a KVK-k tűzvizsgálati tevékenységét és a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) szakmai tevékenységét;
b) a tűzoltósági területen szakirányítja a Bács-Kiskun MKI helyi szerveit; 
c) a megyei tűzoltósági főfelügyelő feladatainak végrehajtásába bevonja a KMSZ-t; 
d) kapcsolatot tart szakmai szövetségekkel; 
e) koordinálja veszélyhelyzetek, katasztrófák esetén a Bács-Kiskun MKI-ra háruló tűzoltási, műszaki mentési tevékenységekkel kapcsolatos feladatot;
f) szakterületét illetően a Bács-Kiskun MKI helyi szerveire kiterjedő hatályú iránymutatást, tájékoztatást, szakmai állásfoglalást ad ki; 
g) szakterületét érintően végzi az adatszolgáltatás szakmai igényeinek kidolgozását;
h) egyetértést gyakorol az alárendeltségébe tartozók által döntésre előkészített iratok esetében. 
i) végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, szabályzat kidolgozási és a feladatkörébe tartozó közigazgatási, szakmai irányítási és felügyeleti feladatokat; 
j) ellátja a helyi szervek szakirányítását, a hivatásos, az önkormányzati, valamint a létesítményi tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek munkáját;
k) tervezi és szervezi a megyében a tűzoltósági és tűzvizsgálati szakterület továbbképzéseit; 
l) a megye területén bekövetkezett jelentősebb tűz- és káresetek felszámolásánál segítséget nyújt a helyi szervek részére, szervezi a Bács-Kiskun MKI hatáskörébe tartozó feladatok végzését;
m) szervezi a Bács-Kiskun MKI által rendezett megyei tűzoltósport versenyeket, és szakmai vetélkedőket; 
n) jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat és továbbítja az érintett szervek részére; 
o) a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység végzése során kapcsolatot tart a segítséget nyújtó szervekkel, személyekkel; 
p) a megyei polgári védelmi főfelügyelő érintett szakterületével közösen szervezi a katasztrófavédelmi, tűzoltó és polgári védelmi szervek terrorcselekmények következményei felszámolásában való részvételét; 
q) közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében;
r) részt vesz a VKK működtetésében; s) részt vesz a tűzoltói beavatkozásokat érintő esemény-kommunikáció folyamatában; 
t) részt vesz a helyi szervek és a rendvédelmi szervek, a védelmi bizottságok, és az önkormányzatok által szervezett kárelhárításra és mentés végrehajtására történő felkészülés felügyeletében, ellenőrzésében; 
u) az aktualitások figyelembevételével tűzoltási, a megyei polgári védelmi és megyei iparbiztonsági főfelügyelő érintett szakterületével egyeztetve mentési és katasztrófa felszámolási gyakorlatokat tervez és szervez; 
v) részt vesz a Bács-Kiskun MKI szervezeti egységei közötti szakmai munkában; 
w) szakterületén közreműködik a BM OKF és a Bács-Kiskun MKI által tartott különböző típusú ellenőrzéseken; 
x) szakfelügyeleti ellenőrzést végez a helyi szerveknél;
y) részt vesz a társszervekkel és karitatív szervekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
z) végzi a bajbajutott légi járművek felkutatásával és mentésével kapcsolatos hazai tervezési, szervezési és mentési feladatok összehangolását; 
aa) a helyi szervek szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat bocsát ki; 
bb) közreműködik a szakterületét érintő szakmai vizsgáztatások lefolytatásában; 
cc) szakterületét érintően a területi szervek részére továbbképzést, tájékoztatót szervez; 
dd) irányítja, felügyeli és ellenőrzi a Megyei Műveletirányító Tervek kidolgozásával kapcsolatos feladatok teljesítését; 
ee) véleményezi az önkormányzati tűzoltóságok elsődleges működési körzetét és azok költségvetési támogatását;
ff) indokolt esetben kezdeményezi a tűzoltóságok rendkívüli készenléti szolgálatának elrendelését, végrehajtja az elrendelésre kiadott főigazgatói döntéseket, ellenőrzi azok végrehajtását;
gg) közreműködik a tűzoltóságokra vonatkozó tűzoltási mentési és katasztrófavédelmi elemzések, értékelések elkészítésében, előkészíti a szakterületére vonatkozó vezetői döntések tervezeteit;
hh) a helyi szerveken keresztül vizsgálja és értékeli a tűzoltóságok szolgálatszervezés helyzetét, javaslatot készít a szükséges módosítások végrehajtására;
ii) javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően a részletes elemzésre, tanulmánykészítés elrendelésére; 
jj) közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában; 
kk) részt vesz a szakterületét érintő gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében; 
ll) végrehajtja a gyakorlatok szemlézését; 
mm) a helyi szervek KAP-Online adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését folyamatosan ellenőrzi, koordinálja, illetve a feladatkörébe tartozó adatszolgáltatást végrehajtja;
nn) tűzoltás-műszaki mentéssel kapcsolatos statisztikát készít; 
oo) gyakorolja a jogszabályban meghatározott tűzvizsgálati hatósági jogkört; 
pp) gyakorolja a tűzvizsgálati szakterületen a szervi szakértői jogköröket; 
qq) közreműködik a szakmai versenyek és vetélkedők lebonyolításában; 
rr) jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat és továbbítja az érintett szervek részére; 
ss) kezdeményezi a megyei tűzgyújtási tilalom elrendelését; 
tt) gondoskodik a munkájával összefüggő szakirodalmak feldolgozásáról, azok publikálásáról; 
uu) a beavatkozás-elemzéssel összefüggésben 

 1. a szakmai tapasztalatok összefoglalása érdekében javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően szakterületi, vagy komplex tanulmány elrendelésére;
 2. figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tűzesetekről, műszaki mentésekről készült tanulmányokat, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve azok közreadására;
 3. beavatkozás-elemzés keretében összegzi a statisztikai adatokat, elemzést készít, javaslatot tesz további intézkedésekre;
 4. értékeli a Bács-Kiskun MKI és helyi szervei operatív tevékenységét, annak színvonalát, hatékonyságát, költségeit;
 5. közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében;
 6. a beavatkozások során tapasztaltak alapján jogszabályok, belső szabályozók módosítását kezdeményezi;
 7. részt vesz a tűzoltói beavatkozásokat érintő esemény-kommunikáció folyamatában.