Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve: 2022-02-01
BM OKF Adatvédelmi Szabályzat

Közzétéve: 2021-06-29
Alapító okirat

Frissítve: 2020-12-30
Szervezeti és Működési Szabályzat

Közzétéve: 2020-03-31
BKMI Adatvédelmi Szabályzat


A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Frissítve: 2017-08-25
Tájékoztató (angol)

Frissítve: 2017-08-25
Tájékoztató (magyar)


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Frissítve: 2018-10-12
Hatósági ügyek intézése

Közzétéve: 2018-10-11
Katasztrófavédelmi kirendeltségek


Közszolgáltatások

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.


Az igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve: 2019-07-15
Bács-Kiskun MKI nyilvántartások

Dátum Megnevezés
2019-07-15
Bács-Kiskun MKI nyilvántartások

Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. 

Jelenleg nincs releváns adat.


Döntéshozatal, ülések

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.


Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk. 

Jelenleg nincs releváns adat.


Hirdetmények

A szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve: 2020-01-09
Hirdetmények

Frissítve: 2019-12-31
Határozatok


Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Frissítve: 2018-11-12
A közérdekű adatok megismerése


Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve: 2022-01-21
Adatmegismerési igények 2021


A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.


A közérdekű adatok felhasználása

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.


Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.


A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.


A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Frissítve: 2016-08-04
Jogorvoslás


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.


A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.


Közzétételi listák

Közzétéve: 2019-12-31
Különös közzétételi lista

Frissítve: 2019-12-31
Egyedi közzétételi lista


A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.